ระบบบริหารความเสี่ยง
     โรงพยาบาลวิภาวดี

      

   แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ
    หากมีปัญหาในการเลือกหัวข้อ/ระดับความเสี่ยง เพื่อรายงานความเสี่ยงในแต่ละโปรแกรม รวมทั้งประสบปัญหาในการใช้โปรแกรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รายชื่อคณะกรรมการและคู่มือติดอยู่ที่บอร์ดเซ็นชื่อ) โรงพยาบาลวิภาวดี